Więc milczę
for 3 voices, real und virtual ensembles
World premiere Kattowice 20. decembre 2020
Orkiestra Muzyki Nowej

Thomas Hummel

Więc milczę for 3 voices, real und virtual ensembles World premiere Kattowice 20. decembre 2020 Orkiestra Muzyki Nowej read more »
Close window

Więc milczę
for 3 voices, real und virtual ensembles
World premiere Kattowice 20. decembre 2020
Orkiestra Muzyki Nowej

Thomas Hummel